Kontakt

Adresa

Futoški put 18c/1

21000 Novi Sad

Telefon

065 415 59 19

F.A.Q.

Često postavljana

Pitanja

u

1. Kako odabrati pravnu formu prilikom osnivanja?

Preduzetnici su lica koja samostalno obavljaju privrednu delatnost. Za razliku od privrednih društava, koja predstavljaju pravna lica i imaju sopstvenu imovinu, potraživanja i obaveze, preduzetnik za obaveze nastale iz poslovanja odgovara celokupnom svojom imovinom, a sve što zaradi pripada takođe njemu (naravno, uz obavezu da plati propisane poreze i doprinose).

u

Da li ući u PDV?

PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga, u svim fazama proizvodnje i prometa dobara i usluga, kao i na uvoz dobara, osim ako Zakonom o porezu na dodatu vrednost (PDV) nije drukčije propisano. Evidentiranje obveznika u sistem PDV može biti obavezno ili dobrovoljno. U sistem PDV obavezno se prijavljuju svi oni privredni subjekti koji su u prethodnih 12 meseci ostvarili ukupan promet veći od 8.000.000 dinara. Svi oni subjekti koji su ostvarili promet manji od 8.000.000 dinara nisu obavezni da se prijave u sistem PDV, ali to mogu učiniti dobrovoljno, ako žele (ako imaju interes).

u

Kako osnovati DOO?

Prvo sa sajtaAgencije za privredne registre preuzmite Ugovor o osnivanju doo – jednodomni sistem upravljanja. Ugovor bi trebalo popuniti u četiri primerka.
Nakon toga treba popuniti i OP obrazac (Overeni potpisi lica ovlašćenih za potpisivanje). Zatim popunite Registracionu prijavu, koju takođe možete preuzeti sa sajta APR-a.
Zatim je potrebno izvršiti overu Ugovora o osnivanju DOO i OP obrasca.
Zatim je potrebno da uplatite osnivački kapital u banci kod koje želite da imate račun. Da napomenemo da za banku pripremite osnivački akt i overen OP obrazac. U banci takođe uplatite naknadu za osnivanje i naknadu za objavljivanje Osnivačkog akta.
Sledeći korak je odlazak u APR i da podnesete prijavu. Dokumenta koja su vam potrebna prilikom podnošenja prijave su:
– Jedinstvena registraciona prijava osnivanja pravnih lica (popunili ste je u prvom koraku)
– Osnivački akt društva (overena)
– Dokaz o identitetu članova društva (kopija lične karte za građane Srbije ili pasoš za strance)
– OP obrazac (overen)
– Potvrda od banke o uplati novčanog uloga
– Dokaz o uplati naknada (naknada za osnivanje, naknada za objavljivanje osnivačkog akta)
Nakon dobijanja rešenja APR-a možete ići kod pečatoresca da izradite pečat.
Drugi put u banku idete da otvorite račun firme i da vam se prebaci osnivački kapital. Nakon potpisivanja ugovora sa bankom račun će biti aktiviran u roku od jednog dana.

u

Kako izabrati pretežnu delatnost?

Pretežnom delatnošću se smatra ona delatnost od koje jedna firma ima najviše prihoda. U jednom momentu, možete imati registrovanu samo jednu pretežnu delatnost, dok registracijom posebnog ogranka možete za taj ogranak odrediti istu ili neku drugu pretežnu delatnost.

Zakon propisuje da jedna firma može obavljati i sve druge delatnosti koje nisu zakonom zabranjene nezavisno od toga da li su određene osnivačkim aktom, odnosno statutom, da li su registrovane ili ne. Ukratko: obaveza Vaše firme je da registruje samo jednu – pretežnu delatnost, a smatra se da može obavljati i sve ostale delatnosti, bez dodatne registracije.

u

Kako izvršiti registraciju preduzetnika?

Ukoliko ste odlučili da pokrenete sopstveni biznis i ako ste se opredelili da Vaš oblik organizovanja bude preduzetnik, predstoji vam osnivanje, odnosno registracija preduzetnika kod Agencije za privredne registre, otvaranje računa kod banke i prijava nadležnoj filijali Poreske uprave. Pre nego što započnete postupak registracije, neophodno je da odredite početak obavljanja delatnosti i trajanje Vaše delatnosti (određeno ili neodređeno vreme), i naravno, poslovno ime.
Procedura registrovanju preduzetnika:
1. Odluka o početku i trajanju obavljanja delatnosti
2. Odabir poslovnog imena
3. Priprema potrebne dokumentacije – LK, uplatnica i registraciona prijava
4. Popunjavanje registracione prijave
5. Predaja prijave i odlučivanje registratora po prijavi
6. Dobijanje rešenja
7. Dobijanje izvoda iz registra privrednih subjekata
8. Izrada pečata (opciono)
9. OP obrazac i otvaranje bankovnog računa
10. Poreska uprava