Uplata direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima vrši se:

 1. – u aprilu 2021. godine – u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period februar 2021. godine, do 31. marta 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos počev od 13. februara 2021. godine do 31. marta 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine;
 2. – u maju 2021. godine – u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period mart 2021. godine, do 30. aprila 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 30. aprila 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine;

3. – u junu 2021. godine – u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podneo Obrazac PPP-PD za obračunski period april 2021. godine, do 31. maja 2021. godine, umanjenog za broj zaposlenih kojima je kod tog privrednog subjekta prestao radni odnos u periodu od 1. do 31. maja 2021. godine i iznosa jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine.

  Broj zaposlenih uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom. Ukupan broj zaposlenih uvećava se srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme.

  Broj zaposlenih kod preduzetnika, preduzetnika paušalca, preduzetnika poljoprivrednika i preduzetnika drugog lica uvećava se za 1 (jedan).

  Izuzetno od navedenog, broj zaposlenih se ne uvećava u slučaju:

  1.  – kada preduzetnik, preduzetnik paušalac i preduzetnik poljoprivrednik imaju istovremeno status zaposlenog;
  2. – kada preduzetnik, preduzetnik paušalac i preduzetnik poljoprivrednik imaju istovremeno status korisnika penzije.

  Broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih za koje isplata zarade, odnosno naknade zarade, za obračunski period u celosti pada na teret drugih isplatilaca, a koje isplate imaju oznaku vrste prihoda (OVP) od 204 do 211 u Pravilniku o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Službeni glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 (isp.), 14/2016, 21/2017, 20/2018, 104/2018 i 96/2019).

  Naime, broj zaposlenih umanjuje se za broj zaposlenih koji ostvaruju:

  1. – naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad preko 30 dana, zbog bolesti ili povreda van rada, bolesti ili komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, propisane mere obavezne izolacije, nege bolesnog člana uže porodice, izuzev deteta mlađeg od tri godine, kao i određivanja za pratioca bolesnog lica;
  2. – naknadu zarade za bolovanje preko 30 dana za slučaj privremene sprečenosti za rad zbog davanja tkiva i organa i zbog nege bolesnog deteta do tri godine;
  3. – naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta;
  4. – naknadu zarade invalida rada (invalid II kategorije) na teret Fonda PIO;
  5. – plaćanje doprinosa za zdravstvo za vreme neplaćenog odsustva dok dete ne napuni tri godine života;
  6. – naknadu zarade invalidu III kategorije na teret Fonda PIO.

  Privredni subjekt u privatnom sektoru može primljena sredstva po osnovu direktnih davanja da iskoristi isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima najkasnije do 30. jula 2021. godine.

  Privredni subjekt u privatnom sektoru prihvata isplatu direktnih davanja tako što daje posebnu izjavu na portalu Poreske uprave ePorezi, koja se daje shodnom primenom propisa kojima se uređuje podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku.

  Privredni subjekt u privatnom sektoru daje izjavu posebno za isplatu svakog direktnog davanja u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje direktno davanje, a najkasnije do poslednjeg dana u tom mesecu u skladu sa objašnjenjem koje će biti objavljeno na sajtu Poreske uprave.

  Izjava o prihvatanju direktnih davanja dostavlja se:
  – do kraja marta 2021. godine,
  – do kraja aprila 2021. godine i
  – do kraja maja 2021. godine.

  Privrednim subjektima u privatnom sektoru koji ne podnose Obrazac PPP-PD, odnosno koji nemaju zaposlene i nisu preduzetnici, odnosno preduzetnici poljoprivrednici koji su se opredelili za isplatu lične zarade, direktna davanja se isplaćuju bez davanja izjave o prihvatanju isplate direktnih davanja u rokovima i na način propisan Programom.

  Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru koji prihvate direktna davanja utvrđena Programom, vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor (u daljem tekstu: Uprava za trezor), na osnovu dostavljenih podataka za isplatu u elektronskom obliku od Ministarstva finansija – Poreske uprave.

  Radi isplate direktnih davanja, privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – COVID-19 (u daljem tekstu: COVID račun) kod banke koja vodi tekući račun tog privrednog subjekta.

  Privredni subjekt koji ima otvorene tekuće račune kod više banaka dužan je da najkasnije 25. marta 2021. godine, putem portala ePorezi, dostavi podatak o nazivu banke kod koje će mu biti otvoren COVID račun.

  Banka je dužna da otvori COVID račun u roku koji utvrdi Narodna banka Srbije pri dostavljanju ovih podataka, a koji ne može biti duži od sedam dana od dana kada su banci dostavljeni ti podaci, a najkasnije do 31. marta 2021. godine.

  Otvaranjem COVID računa ne stiče se pravo na direktna davanja, već se ostvaruje pravo na isplatu sredstava na taj račun po osnovu direktnih davanja, ako su ispunjeni uslovi propisani Programom.

  Poreska uprava, preko Uprave za trezor, dostavlja Narodnoj banci Srbije podatke u elektronskom obliku, na osnovu kojih banka otvara COVID račun.

  Sredstvima na COVID računu raspolažu lica čiji su potpisi deponovani radi raspolaganja sredstvima sa tekućeg računa privrednog subjekta kod banka kod koje je otvoren COVID račun, odnosno lica koja na osnovu drugog dokumenta imaju ovlašćenje za raspolaganje sredstvima na tom tekućem računu.

  čitaj dalje→