Banka je dužna da pri dostavljanju podataka o COVID računu u jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih i fizičkih lica koji vodi Narodna banka Srbije dostavi Narodnoj banci Srbije, u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se uređuju bliži uslovi i način vođenja tog registra, i podatak o tome da je u pitanju poseban račun koji je otvoren radi isplate direktnih davanja u skladu sa Programom.

Odredbe okvirnog ugovora između privrednog subjekta i banke kod koje mu se otvara COVID račun kojima se uređuju uslovi za otvaranje, vođenje i gašenje tekućeg računa privrednog subjekta kod te banke i izvršavanje platnih transakcija sa tog računa, shodno se primenjuju na njegov COVID račun.

Izuzetno, za otvaranje i vođenje računa za isplatu direktnih davanja i COVID računa, kao i za izvršenje platnih transakcija i pružanje drugih usluga u vezi s tim računima, Uprava za trezor i banka ne mogu naplatiti naknadu, niti druge troškove. Narodna banka Srbije ne naplaćuje Upravi za trezor i banci naknade, niti druge troškove za izvršenje platnih transakcija u vezi s tim računima u platnim sistemima čiji je operator.

Uprava za trezor na dnevnom nivou preuzima od Narodne banke Srbije podatke u elektronskom obliku o COVID računima koji se vode u Jedinstvenom registru računa.

  Uprava za trezor, na osnovu podataka koje dobija od Poreske uprave, obaveštava nadležno ministarstvo o iznosu potrebnih sredstava za isplatu direktnih davanja privrednim subjektima, nakon čega nadležno ministarstvo vrši prenos sredstava na račun za isplatu direktnih davanja otvoren kod Uprave za trezor.

  Po prenosu novčanih sredstava od nadležnog ministarstva, Uprava za trezor vrši prenos sredstava privrednim subjektima u privatnom sektoru na njihove COVID račune.

  Sredstva na COVID računu izuzeta su od prinudne naplate u smislu propisa kojima se uređuje prinudna naplata, osim po nalogu Poreske uprave za izvršenje prinudne naplate radi izmirenja novčanih obaveza privrednog subjekta u slučaju gubitka prava na korišćenje direktnih davanja.

  U slučaju da privredni subjekt usled nepravilnog izvršenja platne transakcije greškom prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune lica kojima nisu namenjena sredstva po osnovu direktnog davanja u skladu sa Programom, banke po dobijanju pismenog obaveštenja i zahteva privrednog subjekta koji je načinio grešku, sprovode analizu svakog konkretnog slučaja i u situacijama kada ocene da je u pitanju nenamerna greška privrednog subjekta i kada bez odlaganja taj subjekt želi da nadoknadi sredstva na namenskom računu, banke za potrebe vraćanja konkretnih novčanih sredstava na namenski račun uklanjaju sistemsku internu kontrolu i omogućavaju svom klijentu da uplati novčana sredstva koja je prethodno greškom preneo sa namenskog računa.

  U slučaju da privredni subjekt ne prenese novčana sredstva sa COVID računa na tekuće račune zaposlenih u skladu sa Programom do dana gašenja tog posebnog računa, banka prenosi sredstva s tog računa na poseban račun sa koga su direktna davanja isplaćena.

  Banka gasi COVID račun zbog prestanka programa direktnog davanja u smislu Programa ili gubitka prava na korišćenje direktnog davanja, odnosno ako je otvoren taj račun, a privredni subjekt nije stekao pravo na korišćenje direktnog davanja, a u skladu sa obaveštenjem Poreske uprave.

   

   

  Gubitak prava na direktna davanja

  Programom su utvrđeni uslovi za privredne subjekte u privatnom sektoru pod kojima se gubi pravo na korišćenje direktnih davanja.

  Privredni subjekt u privatnom sektoru gubi pravo na korišćenje direktnih davanja propisanih Programom ukoliko u periodu od 13. februara 2021. godine pa do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja, smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 13. februara 2021. godine za period koji se završava u periodu od 13. februara 2021. godine do isteka roka od tri meseca od poslednje isplate direktnih davanja.

  Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja proverava Poreska uprava svakog poslednjeg dana u mesecu počev od meseca marta 2021. godine zaključno sa 30. septembrom 2021. godine.

  Ispunjenost uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja može se kontrolisati i nakon 30. septembra 2021. godine u rokovima za zastarelost prava na utvrđivanje i naplatu poreza i sporednih poreskih davanja propisnim zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

  Privredni subjekti koji izgube pravo na direktna davanja propisana Programom dužni su da izvrše povraćaj direktnih davanja sa kamatom obračunatom po stopi po kojoj se vrši obračun kamate za kašnjenje u isplati poreskih obaveza počev od dana kada su im isplaćena pojedinačna direktna davanja, najkasnije u roku od pet dana od dana prestanka prava na korišćenje direktnih davanja. 

  Povraćaj direktnih davanja iz prethodnog stava vrši se na račun za isplatu direktnih davanja otvoren za tu namenu kod Ministarstva finansija – Uprave za trezor.

  Međutim, ukoliko privredni subjekt koji je izgubio pravo na direktna davanja ne izvrši povraćaj sredstava na način naveden u prethodnom stavu, povraćaj sredstava će se izvršiti na osnovu rešenja Poreske uprave, shodnom primenom propisa kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.

  Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje direktnih davanja iz budžeta ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2021. godine.

  Dakle, privredni subjekti u privatnom sektoru koji isplate dividende počev od 13. februara 2021. godine pa do kraja 2021. godine, nemaju pravo na isplatu direktnih davanja, a u slučaju da im se direktna davanja isplate na njih se shodno primenjuju pravila za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja.