PODRŠKA UGOSTITELJIMA

March 22, 2021

Uredba o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Službenom glasniku RS”, broj 11/2021. godine, stupa na snagu 13. februara 2021. godine.

Ovom uredbom utvrđuje se Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Program), čije najvažnije elemente dajemo u nastavku.

Program rasporeda i korišćenja subvencija za podršku radu ugostiteljske i turističke privrede zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se bespovratno, u visini od 30.900,24 dinara po svakom zaposlenom za koga je privredni subjekt isplatio zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneo odgovarajuću poresku prijavu.

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija – Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe, a isplatu sredstava vršiće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Odobrena sredstva uplaćivaće se korisnicima na posebne namenske dinarske račune koje će Ministarstvo finansija – Uprava za trezor otvoriti za ove potrebe, a isplatu sredstava vršiće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredni subjekti u privatnom sektoru – svi privredni subjekti koji nisu obuhvaćeni Pravilnikom o Spisku korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS”, broj 160/2020), i to:

 1. rezidentna pravna lica u smislu zakona kojim se uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica;
 2. rezidentni preduzetnici u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana;
 3. predstavništva stranih pravnih lica.

Pravo na bespovratna sredstva mogu da ostvare privredni subjekti koji su u Agenciji za privredne registre, kao pretežnu delatnost, registrovali:

 1. 5610 – Delatnosti restorana i pokretnih ugostiteljskih objekata;
 2. 5621 – Ketering;
 3. 5629 – Ostale usluge pripremanja i posluživanja hrane;
 4. 5630 – Usluge pripremanja i usluživanja pića;
 5. 5510 – Hoteli i sličan smeštaj;
 6. 5520 – Odmarališta i slični objekti za kraći boravak;
 7. 5530 – Delatnosti kampova, auto-kampova i kampova za turističke prikolice;
 8. 5590 – Ostali smeštaj;
 9. 7911 – Delatnost putničkih agencija;
 10. 7912 – Delatnost tur-operatora;
 11. 7990 – Ostale usluge rezervacije i delatnosti povezane sa njima;
 12. 7711 – Iznajmljivanje i lizing automobila i lakih motornih vozila.

Ministarstvo finansija – Poreska uprava sačiniće Spisak privrednih subjekata koji su, kao pretežnu delatnost registrovali jednu od navedenih delatnosti, koji sadrži podatke o njihovom PIB-u i matičnom broju, nazivu i adresi (ulica i broj, mesto i poštanski broj), kao i podatke o broju zaposlenih za koje su privredni subjekti isplatili zaradu za mesec decembar 2020. godine i podneli odgovarajuću poresku prijavu (u daljem tekstu: Spisak).

Spisak će biti objavljen na internet stranicama Ministarstva finansija – Poreske uprave i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Privredni subjekti sa navedenog spiska biće obavešteni o otvaranju namenskih dinarskih računa dostavljanjem obaveštenja u elektronsko poresko sanduče na portalu ePorezi.

Bespovratna sredstva se mogu iskoristiti zaključno sa 30. septembrom 2021. godine, nakon čega će namenski računi biti zatvoreni, a neiskorišćena sredstva će biti preneta u budžet Republike Srbije.

Privredni subjekt gubi pravo na korišćenje subvencije:

 1. ukoliko smanji broj zaposlenih za više od 10% u periodu od 13. februara 2021. godine zaključno sa istekom perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći (u navedeno smanjenje se ne računaju zaposleni koji su sa privrednim subjektom zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 13. februara 2021. godine, a kojima ovi ugovori ističu u perioda od tri meseca nakon isplaćene pomoći);
 2. ukoliko dodeljena bespovratna sredstva u potpunosti ili delimično ne iskoristi isključivo za zarade zaposlenih.